شگفتا از این کس !

الهى ! در شگفتم از کسى که غصه خودش را نمى خورد و غصه روزى اش را مى خورد.دشوار بوده دل از خاک کندن

الهى ! پیشانى بر خاک نهادن آسان است ، دل از خاک برداشتن دشوار است .بزرگى گناه صغیره

الهى ! اگر تا قیامت براى یک صغیره استغفار کنم ، از شرمندگى تقصیر بندگى به در نخواهم شد.شرم از استغفار

الهى ! سخن در عفو و رحمتت نیست ، گیرم که تو ببخشایم ، من از شرمندگى چه کنم ، تو خود گواهى که از استغفار شرم دارم .آخرین شفاعت

الهى ! یقینم را زیاد گردان و اضطرابم را به اطمینان مبدل کن و آنى را در آخر خواهى کنى در اول کن ، که شفاعت آخرین از آن ارحم الراحمین است .خوى نیکو

الهى ! رویم را نیکو کردى ، خویم را هم نیکو گردان !همتم بدرقه راه کن !

الهى ! یک عمر امروز را به فردا بردم ؛ توفیقم ده که حال فردا را به امروز آورم !مراقبت و محاسبت

الهى ! چگونه ما را مراقبت نباشد، که تو رقیبى ؛ و چگونه ما را محاسبت نوید که تو حسیبى .عاشق معشوق بیند

الهى ! عارف را با عرفان چه کار، عاشق معشوق بیند نه این و آن