این قرار داد

تا ابد میان ما

برقرار باد

چشمهای من به جای دست های تو!

من به دست تو

آب می دهم

تو به چشم من

آبرو بده!

من به چشم های بی قرار تو

قول می دهم

ریشه های ما به آب

شاخه های ما به آفتاب می رسد

ما دوباره سبز می شویم
قیصر امین پور! این که بدانی در راه درستی هستی یک چیز است

اما اینکه فکرکنی راه درست فقط همین است، چیز دیگری است

پائولو کوئیلو

مذهب شوخی سنگینی بود که محیط با من کرد و من سال ها مذهبی بودم بدون آنکه خدایی داشته باشم.

دکتر علی شریعتی